کارشناسان فروش

 

قسمت

نام و نام خانوادگی

سمت

محدوده بازار

شماره تلفن داخلی

فروش داخلی سیمان خاکستری

آقای چمنی

مدیریت فروش

 

05131049-1002

آقای قاسمی

سرپرست فروش داخلی

کاشمر، بردسکن، خلیل آباد ، گناباد، تربت حیدریه، فردوس، طبس، قاین و بیرجند

05131049-1005

آقای عظیمی

کارشناس فروش داخلی

تربت جام، فریمان، تایباد و خواف

05131049-1006

آقای ضمیری خواه

کارشناس فروش داخلی

مشهد، کلات ، درگز و سرخس

05131049-1007

آقای غلامی

کارشناس فروش داخلی

مشهد، نیشابور، بینالود ، چناران

05131049-1008

آقای آسیدنژاد

کارشناس و هماهنگی دفتر معاونت فروش

 

05131049-1012

خانم اشجعی

کارشناس فروش داخلی و مدیر باشگاه مشتریان

مشهد و قوچان

05131049-1003

فروش صادراتی سیمان خاکستری

آقای ضیایی

ریاست فروش صادراتی

 

05131049-1009

آقای اسدی

کارشناس فروش صادراتی

افغانستان،پاکستان و کشورهای انگلیسی زبان

05131049-1010

آقای مرتضوی

کارشناس فروش داخلی

حوزهCISو کشورهای روسی زبان

05131049-1011

مهندسی فروش سیمان خاکستری

آقای تیموری

مدیریت مهندسی فروش

 

 

آقای کیانی

کارشناس فنی مهندسی فروش

 

05131049-1014

فروش داخلی و صادراتی آهک صنعتی

آقای جهانپور

مدیر فروش فروش آهک صنعتی

 

05131049-1004

آقای قلیزاده